chelmiec.pl

2/2020 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Data publikacji ogłoszenia: 09.11.2020 r.

 

Termin naboru: 24 listopada – 08 grudnia 2020 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 84 990,95 EUR, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 339 963,80 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu-premii.

Wysokość premii na jedną operację wynosi 60 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „KORONA SĄDECKA”, miejscowość ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec, punkt przyjmowania wniosków LGD (parter, wejście od strony parkingu) w godz. od 8.00 do 13.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Dokumenty oraz ważne informacje

Ogłoszenie o naborze 2/2020

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz .xlsx, otwórz .pdf

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz .pdf

3) Fiszka projektowa LGD - otwórz .docx

4) Biznesplan (wersja 3z) - otwórz .docx, otwórz .pdf

   a)Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 - otwórz .xlsx

5) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz .pdf

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz .xlsx

7) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz .docx

8) Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na udostępnionym formularzu  - otwórz .docx

 

INNE DOKUMENTY:

  • Procedura przeprowadzania naborów i wyboru operacji - otwórz .pdf
  • Wzór Umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) - otwórz .pdf
  • Zał. 2 do umowy Wykaz działek ewidencyjnych - otwórz .pdf
  • Zał. 3 do umowy Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz .pdf
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji – otwórz .pdf
  • Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz .xlsx, otwórz .pdf
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz .pdf
  • Zał. 2 do wniosku o płatność - Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz .xlsx
  • Zał. 3 do wniosku o płatność – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – otwórz .xlsx
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu -  otwórz .pdf