chelmiec.pl

3/2016 - Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych  

Data publikacji ogłoszenia: 21.10.2016 r.

 

Termin naboru: 7 listopada – 6 grudnia 2016 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 488 900,00 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „KORONA SĄDECKA”, miejscowość ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec, pokój 21
(I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami ( w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach).

 

Dokumenty oraz ważne informacje

Ogłoszenie o naborze 3/2016

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3) Fiszka projektowa LGD - otwórz

4) Biznesplan (wersja 2z) - otwórz

5) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz

6) Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

7) Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

8) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

9) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

 • Procedura przeprowadzania naborów i wyboru operacji - otwórz
 • Kryteria oceny operacji - otwórz
 • Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 - otwórz
 • Regulamin Rady LGD - otwórz

 

 • Wzór Umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) - otwórz
 • Zał. 1 do Umowy - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - otwórz
 • Zał. 2 do Umowy - Wykaz działek ewidencyjnych - otwórz
 • Zał. 3 do Umowy - Zasady konkurencyjności wydatków - otwórz
 • Zał. 4 do Umowy - Wskaźniki procentowe do obliczania wartości kar- otwórz
 • Zał. 5 do Umowy - Kary administracyjne - otwórz
 • Zał. 5a do Umowy - Kary administracyjne - otwórz
 • Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
 • Wniosek o zaliczkę - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę - otwórz
 • Wzór gwarancji zaliczkowej - otwórz