chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

MENU:

ZOBACZ NASZE FILMY

Zobacz pozostałe nagrania

3/2023 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Data publikacji ogłoszenia: 25.05.2023r.

Termin naboru:  12 czerwca – 26 czerwca 2023 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 58 279,47  EUR, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 233 117,88 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu-premii.

Wysokość premii na jedną operację wynosi 60 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „KORONA SĄDECKA”, miejscowość ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec, pokój nr 21 (I piętro) w godz. od 8.00 do 14.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD  -  w dwóch egzemplarzach). 

Dokumenty oraz ważne informacje

Ogłoszenie o naborze 3/2023

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - otwórz .xlsxotwórz .pdf

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - otwórz .pdf

3) Fiszka projektowa LGD - otwórz .docx

4) Biznesplan (wersja 5z) - otwórz .docxotwórz .pdf

   a)Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 - otwórz .xlsx

5) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz .pdf

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz .xlsx

7) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz .docx

8) Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na udostępnionym formularzu  - otwórz .docx

 

INNE DOKUMENTY:

 • Wzór Umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z) - otwórz .pdf
 • Zał. 1 do umowy Biznesplan otwórz .pdf
 • Zał. 2 do umowy Wykaz działek ewidencyjnych - otwórz .pdf
 • Zał. 3 do umowy Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz .pdfotwórz. xlsx.
 • Zał. 4 do umowy Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy -  otwórz .pdf
 • Zał. 5 do umowy Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim  - otwórz .pdf
 • Zał. 6 do umowy Informacja o przetwarzaniu danych osobowych -  otwórz .pdf
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji – otwórz .pdf
 • Formularz wniosku o płatność (wersja 5z) - otwórz .xlsxotwórz .pdf
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) - otwórz .pdf
 • Zał. 2 do wniosku o płatność - Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz .xlsx
 • Zał. 3 do wniosku o płatność – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – otwórz .xlsx
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu -  otwórz .pdf