chelmiec.pl

5/2018 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Data publikacji ogłoszenia: 30.01.2018 r.

Termin naboru:

14.02.2018 – 01.03.2018

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 1.819.096,77 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „KORONA SĄDECKA”, miejscowość ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec, pokój 21 (I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami ( w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach).

Dokumenty oraz ważne informacje:

Ogłoszenie o naborze 5/2018

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz xlsxotwórz pdf
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)
  3. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz xlsxotwórz pdf
  4. Fiszka projektowa
  5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz xlsxotwórz pdf
  6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
  7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych