chelmiec.pl

MENU:

ZOBACZ NASZE FILMY

Zobacz pozostałe nagrania

„Aktywność kluczem do sukcesu”

Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu” realizowany jest przez  Fundację Akademia Rozwoju 
w partnerstwie z LGD „KORONA SĄDECKA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Wartość projektu: 2 062 120,85 PLN, w tym dofinansowanie z UE 1 958 817,35 PLN.

Opis i cele projektu: Celem projektu jest podniesienie zdolność  do zatrudnienia wśród 140 os. (84K; 56M)  w wieku 30 lat i więcej -bezrobotnych i biernych zawodowo (60% wyłącznie os w wieku 50 lat
i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami , osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach), w okresie  01.09.2020-31.12.2021 poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową.

Do  działu w projekcie mogą zgłaszać się osoby w wieku 30 lat i więcej będące osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowo, w tym osoby w wieku 50 lat, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz z niskimi  kwalifikacjami zamieszkujące następujące powiaty: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski, chrzanowski, nowosądecki, miasto Nowy Sącz,  tatrzański, dąbrowski.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.09.2020 r. do momentu wyczerpania się miejsc.

ZAKRES POMOCY, CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika, opracowanie Indywidualnego Planu Działania- 4 h/os.
 2. Poradnictwo zawodowe-warsztaty grupowe – 25h/gr.
 3. Wsparcie motywacyjne - psychologiczne – 5 h.
 4. Pośrednictwo pracy- 5h.
 5. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 6. Inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia- staże zawodowe Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej, czas trwania staży zawodowych: 3m-ce dla 70 UP
  i 6m-cy dla 21 UP.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
 2. Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe.
 3. 3 lub 6 miesięczne staże.
 4. Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego.
 5. Stypendium szkoleniowe i stażowe.
 6. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.
 7. Zwrot kosztów opieki na zajęcia indywidualne i grupowe.

Dokumenty i formularze rekrutacyjne:

1a. Formularz zgłoszeniowy - otwórz pdf, otwórz docx.

1b. Regulamin rekrutacji  i udziału w projekcie  - otwórz pdf.

3a. Umowa uczestnictwa w projektu  - otwórz pdf.

3b. Deklaracja udziału w projekcie  - otwórz pdf.

3c. Oświadczenie uczestnika projektu - ochrona danych osobowych  - otwórz pdf.

3d. Oświadczenie uczestnika projektu - udział w innym projekcie -  otwórz pdf.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:  601 482 179.