chelmiec.pl

MENU:

ZOBACZ NASZE FILMY

Zobacz pozostałe nagrania

 „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”

Projekt nr RPMP.04.01.01-12-1109/17-00

Przedmiotem projektu jest kupno oraz montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych i w budynkach użyteczności publicznej. Projekt jest  realizowany w Partnerstwie LGD „Korona Sądecka” i trzech jednostek samorządu terytorialnego: gminy Chełmiec, miasta Nowy Sącz i gminy Grybów. W ramach projektu zainstalowane zostaną: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.w.u. oraz kotły na pellet. Łączna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii osiągnięta w wyniku realizacji projektu wynosi: 3,13 MW.

Cel projektu

Działania realizowane w ramach przedmiotowego projektu mają na celu obniżenie rozłożonego kosztu produkcji energii, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie zależności energetycznej od posiadaczy zasobów paliw kopalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2021 r.

Wartość projektu ogółem: 8 896 136,66 zł

Wydatki kwalifikowane: 7 818 501,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 4 691 100,52 zł

Warunki dofinansowania:

- dofinansowanie dla mieszkańców wynosi 60 % kosztów netto zakupu i montażu instalacji.

W ramach projektu zakładany jest montaż:

1) 252 szt. instalacji fotowoltaicznych o dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej 1,03 MWe,

2) 72 szt. kolektorów słonecznych, 67 szt. powietrznych pomp ciepła oraz 85 szt. kotłów na biomasę o łącznej dodatkowej zdolności wytwarzania energii cieplnej 2,1 MWt.

“Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.”

Bliższe  informacje:

Biuro projektu:

LGD „Korona Sądecka”

Ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Pierwsze piętro, pok. nr 19

Kierownik projektu:

Elżbiet Bożek – Winiarska, tel. 18/414 56 58

  • Osoba do kontaktu z ramienia gminy Chełmiec
    Dorota Hasior, tel. 18/414 56 17
  • Osoba do kontaktu z ramienia miasta Nowy Sącz
    Maciej Kluch tel. 18 443 78 63