chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Projekt „Równy start dla każdego Malucha” realizowany jest przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie z Gminą Chełmiec i Gminą Kamionka Wielka z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Tytuł projektu: „Równy start dla każdego Malucha”.

Wartość projektu: 1 524 816,00 zł w tym dofinansowanie z UE 1 296 090,00 zł.

Opis i cele projektu: Projekt „Równy start dla każdego Malucha” ma na celu zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli z terenu województwa małopolskiego poprzez utworzenie 3 Oddziałów Przedszkolnych - 2 w Gminie Chełmiec i 1 w Gminie Kamionka Wielka oraz realizację następujących zadań:

 1. utworzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej,
 2. utworzenie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Kraina Przygód” w Paszynie,
 3. doposażenie infrastruktury,
 4. realizację zajęć dodatkowych,
 5. doskonalenie kompetencji nauczycieli.

Wsparciem w okresie realizacji projektu zostaną objęte 74 osoby, w tym:

 1. 72 dzieci (37K i 35M) w wieku 3-4 lat – 22 Uczniów/Uczennic Publicznego Przedszkola przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej i 50 Uczniów/Uczennic Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Kraina Przygód” w Paszynie,
 2. 2 nauczycielki (2K) zatrudnione w Oddziale Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej.

Zadania realizowane w ramach projektu:

Utworzenie dwóch oddziałów niepublicznego przedszkola w Paszynie – Gmina Chełmiec.

Rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej w Paszynie o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci:

 • Zajęcia stymulujące rozwój poznawczo-ruchowy - rytmika,
 • Zajęcia z języka angielskiego,
 • Zajęcia stymulujące rozwój zdolności manualnych – plastyka,
 • Zajęcia stymulujące rozwój społeczno-ruchowy – taniec,
 • Zajęcia specjalistyczne – logopedia,
 • Zajęcia specjalistyczne indywidualne z psychologiem,
 • Zajęcia specjalistyczne indywidualne – hipoterapia,
 • Zajęcia specjalistyczne indywidualne – dogoterapia.

Utworzenie nowego oddziału w Publicznym Przedszkolu przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej – Gmina Kamionka Wielka.

Rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej w Kamionce Wielkiej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci:

 • Zajęcia stymulujące rozwój poznawczo-ruchowy – rytmika/taniec,
 • Zajęcia z języka angielskiego,
 • Zajęcia stymulujące rozwój zdolności manualnych – plastyka,
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
 • Zajęcia specjalistyczne – logopedia,
 • Zajęcia specjalistyczne indywidualne – logopedia,
 • Zajęcia specjalistyczne indywidualne z psychologiem.

Rozwój kompetencji i umiejętności nauczycieli.

Realizacja ww. zadań i celów pozwoli na stworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego.