chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

MENU:

ZOBACZ NASZE FILMY

Zobacz pozostałe nagrania

„Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

Ulotka Informacyjna

Harmonogram Realizacji zadań
merytorycznych za miesiąc lipiec

 

Projekt pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych”, jest realizowany przez LGD Korona Sądecka w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2, Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 160 osób młodych (w tym 100 kobiet) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET - zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) z 4 gmin woj. małopolskiego (Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów gm. miejska, Grybów gm. wiejska) i podjęcie pracy przez 98 osoby (w tym 61 kobiet) poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia w określaniu i realizacji ścieżki zawodowej, rozwijaniu i zdobywaniu kompetencji / doświadczenia zawodowego - do końca marca 2018 r.

Okres realizacji Projektu: 01.05.2016 r. – 31.03.2018r.

Liczbę uczestników projektu ustalono na 160 osób (w tym 100 kobiet):

 • Gmina Chełmiec (40 os./25k),

 • Gmina Kamionka Wielka (40 os./25k),

 • Gmina Grybów – gm. wiejska (40 os./25k),

 • Gmina Grybów – gm. miejska (40 os./25k).

Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia bądź działalność gospodarczą przez 98 osób.

Wartość projektu: 2 269 824,46 zł, w tym Fundusze Europejskie: 2 156 333,23 zł

Ścieżka uczestnictwa w projekcie zostanie w pełni dostosowana do preferencji uczestników, ponieważ jego głównym celem jest trwała aktywizacja zawodowa.

Jeśli jesteś:

 • osobą w wieku 15-29 lat;

 • osobą nie pracująca tj. osoba bierna zawodowo;

 • osobą nie kształcą się;

 • osobą nie szkoląca się;

 • zamieszkującą na terenie preferowanych gmin ...

  zapraszamy do udziału w projekcie „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych” realizowanym przez LGD Korona Sądecka w ramach programu POWER.

W ramach projektu oferujemy:

 • Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości uczestników; Opracowanie Indywidualnych Planów Działania mających na celu m.in. identyfikację potrzeb os. młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz określenie form wsparcia dla każdego Uczestnika projektu (160 os.);

 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe; Opieka i wsparcie doradcy i pośrednika pracy prowadzona przez cały okres udziału danego Uczestnika
  w Projekcie. Formy wsparcia mają charakter ciągły, nieodłącznie towarzyszą każdej formie aktywizacji Uczestnika Projektu (160 os.);

 • Szkolenia; Profile szkoleń wybierane będą w oparciu o zapisy IPD (60 os.);

 • Staże; Profile miejsc stażowych wybierane będą w oparciu o zapisy IPD (100 os.);

 • Pomoc w podjęciu działalności gospodarczej; mające na celu przedstawienie aspektów organizacyjno - prawnych związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nabyciem umiejętności sporządzania biznesplanu (20 os.);

 • Dotacja /pomoc de minimis/ na podjęcie działalności gospodarczej (u których na etapie konstruowania IPD zostaną zdiagnozowane predyspozycje konieczne do uzyskania tego rodzaju wsparcia) (20 os.).

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do wypełnienia i złożenia Dokumentów Rekrutacyjnych:

1. Formularz rekrutacyjny ;

2. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub/i orzeczenie wyd. przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS – kserokopia (dotyczy tylko osób niepełnosprawnych).

Dokumenty Rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, do siedzib Punktów Rekrutacyjnych Projektu mieszczących się pod adresami:

1. Gmina Chełmiec, Urząd Gminy w Chełmcu, 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2,

2. Gmina Kamionka Wielka, Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej 33-334, Kamionka Wielka 5,

3. Gmina Grybów (gmina miejska), Urząd Miejski w Grybowie, 33-330 Grybów, ul. Rynek 12,

4. Gmina Grybów (gmina wiejska), Urząd Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33,

lub do głównej siedziby Biura Projektu, mieszczącej się pod adresem:

Stowarzyszenie LGD „Korona Sądecka”, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec; pokój 15 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Za datę zgłoszenia do Projektu uznaje się datę złożenia Formularza Rekrutacyjnego. Istnieje natomiast możliwość uzupełnienia pozostałych dokumentów w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia Formularza.

Dodatkowo punktowane będzie spełnienie następujących kryteriów:

 • orzeczenie o niepełnosprawności (1 pkt.);

 • opieka nad osobą zależną lub dzieckiem (1 pkt.);

 • posiadanie niskich kwalifikacji (1 pkt.);

 • bez pracy powyżej 12 m-cy / długotrwale bezrobotna (1 pkt.).

Ostateczna lista rankingowa i lista rezerwowa

Po zakończeniu zbierania dokumentów rekrutacyjnych na podstawie punktów preferencyjnych zostanie sporządzona ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu zgodnie z punktacją.

Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji telefonicznie lub mailowo. Lista dostępna będzie również na stronie projektu i biurze projektu.

Z osób, które spełniają wszystkie warunki formalne, ale nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z braku miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób z listy podstawowej.

Jeśli niemożliwe będzie stworzenie listy rankingowej na podstawie punktów uzyskanych w procesie rekrutacji (np. w przypadku zbyt dużej ilości osób, które w procesie rekrutacji uzyskały taką samą liczbę punktów), Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych metod wyboru Uczestników Projektu.

Etap rekrutacji kończy się w chwili podpisania deklaracji, oświadczeń i umowy uczestnictwa 

w projekcie z zakwalifikowanymi kandydatami i od tego momentu stają się oni Uczestnikami Projektu.

 1. Regulamin projektu
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. (Formularz rekrutacyjny wersja edytowalna)
 4. Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie o spełnianiu warunków kwalifikujących do udziału w projekcie
 5. Oświadczenie uczestnika projektu
 6. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
 7. Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu wizerunku

KONTAKT

Projektodawca:

LGD "KORONA SĄDECKA"
Siedziba, Biuro:
33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
tel. 18 414 56 55, 660 675 601
email: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl

 

Godziny pracy biura projektu (pokój 19):

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30

Osoby do kontaktu:

Kierownik Projektu:

Elżbieta Bożek – Winiarska

Expert/specjalista ds. rynku pracy:

Karolina Słaby


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pośrednik pracy w ramach projektu