chelmiec.pl

Nabór wniosków nr 15/2020/G – granty na Czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów

Data publikacji ogłoszenia: 15.05.2020 r.

Termin naboru:  01.06.2020 roku –  16.06.2020 roku

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia: 106.035,00 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantobiorcy:

 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy składać w formie:
  • dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na obowiązującym formularzu wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD oraz jeden dla Wnioskodawcy).
  • jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz
    z załącznikami w plikach graficznych lub PDF.
 2. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD – na formularzu udostępnionym przez LGD.
 3. Oświadczenie właściciela/i lub współwłaściciela/i lub posiadacza(y) lub współposiadacza(y) nieruchomości że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania jeżeli zadanie jest realizowane na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – na formularzu udostępnionym przez LGD.
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - na formularzu udostępnionym przez LGD.
 5. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej - na formularzu udostępnionym przez LGD.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania LGD „KORONA SĄDECKA” ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec, pokój 21 (I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00, osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 15/2020/G  Czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów - otwórz (.pdf)

1) Wzór wniosku o powierzenie grantu  Czas wolny dla dzieci młodzieży i seniorów – otwórz (.doc) i (.pdf)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu  otwórz (.pdf)

3) Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD -  otwórz (.doc) i (.pdf)

4) Oświadczenie właściciela/i lub współwłaściciela/i lub posiadacza(y) lub współposiadacza(y) nieruchomości że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania jeżeli zadanie jest realizowane na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności -  otwórz (.doc) i (.pdf)

5) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  - otwórz (.doc) i (.pdf.)

6) Oświadczenie o  nieprowadzeniu działalności gospodarczej  - otwórz (.doc) i (.pdf.)