chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Projekt Utworzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych „KORONY SĄDECKIEJ” na terenie Gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów realizowany jest przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie z Gminą Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka i Miastem Grybów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 6 Osi Priorytetowej: Dziedzictwo Regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionalnych – SPR.

Tytuł projektu: „Utworzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych „KORONY SĄDECKIEJ” na terenie Gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów”

Wartość projektu: 6 620 611,72 zł w tym dofinansowanie z UE 3 637 988,98 zł.

Opis i cele projektu: Projekt „Utworzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych „KORONY SĄDECKIEJ” na terenie Gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów” ma na celu rozbudowę oferty turystyki aktywnej i rekreacji bazującej na lokalnych potencjałach partnerskich gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka raz Miasta Grybów, przyczyniająca się do utworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto projekt pozwoli na osiągnięcie celów i korzyści o charakterze gospodarczym i społecznym takich jak:

 1. Rozwój bazy pozwalającej na kreowanie nowoczesnej i przyciągającej oferty dla turystów odwiedzających obszar LGD Korona Sądecka.
 2. Wykreowanie właściwego wizerunku obszaru gmin LGD Korona Sądecka jako miejsca atrakcyjnego dla różnych form rekreacji i turystyki.
 3. Wzmocnienie turystyki jako istotnej gałęzi rozwoju gospodarczego terenu LGD Korona Sadecka.
 4. Poprawa warunków służących stymulacji lokalnego rynku pracy i lokalnej przedsiębiorczości.

Bezpośrednim efektem projektu będzie stworzony wielofunkcyjny, spójny tematycznie produkt markowy
w zakresie szeroko rozumianej rekreacji oraz turystyki aktywnej, opierający się o walory przyrodnicze (piękno krajobrazu, ukształtowanie terenu, istniejące szlaki i trasy turystyczne) oraz istniejącą i planowaną infrastrukturę.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Centrum turystyczno-rekreacyjne w m. Świniarsko, Gmina Chełmiec:
  • Budowa budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu
 2. Centrum turystyczno-rekreacyjne w m. Ptaszkowa, na terenie Gminy Grybów (bez systemu zjazdów linowych i ścianki wspinaczkowej)
  • Modernizacja towarzyszącej infrastruktury rekreacyjnej
 3. Centrum turystyczno-rekreacyjne na terenie Miasta Grybów
  • Budowa obiektów rekreacyjnoturystycznych wraz z zagospodarowaniem terenu
 4. Centrum turystyczno-rekreacyjne w m. Królowa Górna, Gmina Kamionka Wielka
  • Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej
 5. Centrum turystyczno-rekreacyjne w m. Ptaszkowa, na terenie Gminy Grybów – system zjazdów linowych i ścianka wspinaczkowa
  • Budowa dwutorowego zjazdu linowego i ścianki wspinaczkowe

 

 Projekt Utworzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych „KORONY SĄDECKIEJ” na terenie Gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach 6 Osi Priorytetowej: Dziedzictwo Regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionalnych – SPR.