chelmiec.pl

MENU:

ZOBACZ NASZE FILMY

Zobacz pozostałe nagrania

Beneficjent informuje, że biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami jest zachowana poprzez odpowiedni sposób informowania o projekcie w tym umożliwienie dostępności do informacji
o projekcie dla różnych kategorii osób:

  • osoby głuche oraz słabosłyszące mogą skorzystać z informacji o projekcie dostępnych w pisemnych materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej;
  • osoby niewidome oraz niedowidzące mogą uzyskać informacje telefonicznie oraz w bezpośredniej rozmowie
    z pracownikami prowadzącymi biuro projektu, a także poprzez stronę internetową spełniającą standardy WCAG 2.0;
  • osoby mające problemy z poruszaniem się mogą pozyskać informacje na temat projektu dzięki dostępności mediów informacyjnych nie wymagających przemieszczania się, np. Internet, informacje telefoniczne;
  • osoby mające ograniczone możliwości poznawcze mogą skorzystać z pomocy swoich opiekunów oraz informacji telefonicznej w biurze projektu i na stronie internetowej oraz w biurze projektu bez barier architektonicznych.

Biuro projektu przy ul. Papieskiej 2 33-395 Chełmiec posiada wydzielone oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, szerokie wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu (od parkingu na ul. Krakowskiej), szerokie wejście do budynku posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami (od ul. Papieskiej). Budynek posiada toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

Siedziba żłobka (Biczyce Dolne 288)  jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, posiada wydzielone oznaczone miejsce parkingowe, szerokie wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu. Budynek posiada toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Informacje o projekcie można uzyskać w biurze dyrektor żłobka, które znajduje się na parterze.