chelmiec.pl

ABC Grantobiorcy

Grantobiorca w ramach podpisanej z Lokalną Grupą Działania „KORONA SADECKA” umowy o powierzenie grantu, zobowiązuje się do spełnienia warunków, wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie PROW 2014-2020.

Grantobiorco, realizując grant pamiętaj szczególnie o:

 • zapoznaniu się szczegółowo z zapisami umowy;
 • przestrzegaj terminów zapisanych w umowie i w pismach z LGD;
 • w przypadku konieczności zmiany okresu realizacji projektu grantowego, złóż pisemny wniosek do LGD i uzyskaj akceptację (aneks do umowy);
 • zwróć uwagę na okres kwalifikowalności wydatków (faktury i rachunki muszą być wystawiane tylko w okresie realizacji);
 • pamiętaj, że grant musi być realizowany zgodnie z załączonym harmonogramem do umowy;
 • zwróć uwagę na prawidłowe informowanie o dofinansowaniu (loga
  i zapisy); dokumentację (listy obecności, zdjęcia, plakaty, materiały).

Główne zobowiązania z umowy o powierzenie grantu:

 • osiągnięcie celu zadania oraz wskaźników jego realizacji określonych w umowie do dnia złożenia wniosku o rozliczenie grantu oraz ich zachowania przez cały okres trwałości tj.5 lat;
 • przedstawienie wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu dokumentów potwierdzających osiągnięcie celu i wskaźników określonych w umowie (np. list obecności, protokołów odbioru itp.);
 • realizacja zadania obejmującego koszty inwestycyjne na obszarze LSR, tj. na terenie gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka lub Miasta Grybów;
 • spełnianie warunków podmiotowych przyznania grantu dotyczących miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze wiejskim objętym LSR – do dnia złożenia wniosku o rozliczenie grantu;
 • dokumentowanie zrealizowania zadania oraz przechowywanie całości dokumentacji związanej z przyznanym grantem do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego;
 • prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej związanej z wydatkami ponoszonymi
  w ramach realizacji zadania;
 • wykonanie zakresu rzeczowego zadania, w tym poniesienie kosztów oraz złożenie wniosku o rozliczenie grantu,  w terminie określonym w umowie;
 • niewspółfinansowanie kosztów zadania z innych środków publicznych z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych albo organizacji pożytku publicznego będących organizacją pozarządową;
 • zwrot grantu lub jego części, jeżeli w wyniku realizacji zadania grantobiorca uzyska przychód w wysokości wyższej niż wkład własny;
 • zwrot grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego;
 • nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania nieruchomości, na której jest realizowana inwestycja w ramach zadania lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji zadania oraz wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego;
 • poddanie się monitoringowi i kontroli realizacji zadania w okresie realizacji, po zakończeniu jego realizacji oraz w okresie trwałości zadania , tj. w okresie 5 lat od dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego;
 • poinformowanie LGD, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją zadania, jeżeli dokumenty te są przechowywane poza miejscem zamieszkania/siedzibą grantobiorcy;
 • niezmienianie bez zgody LGD, danych objętych zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
 • przedłożenie LGD dokumentu wskazującego numer rachunku bankowego lub numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowej i każdorazowo, w przypadku zmiany numeru konta poinformowanie o tym LGD;
 • ponoszenie wydatków w ramach realizacji zadania w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1000 zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
 • ponoszenia wszystkich kosztów zadania z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz dołożenie wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności
  w wypełnianiu zadań objętych umową:

 

W związku z tym grantobiorca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów zadania zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a w przypadku gdy przepisy ustawy pzp nie będą miały zastosowania, a wartość danego kosztu ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym zadania przekracza 20 000 zł netto, ponoszenia kosztów kwalifikowalnych zadania z zachowaniem rozeznania rynku. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu.

 

 • prowadzenie na potrzeby realizacji zadania odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją zadania albo wprowadzenie do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego lub poprzez prowadzenie zestawienia faktur i równoważnych dokumentów księgowych, jeżeli grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadania zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • udostępnianie na rzecz LGD dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej wraz
  z pisemną zgodą autora na jej wykorzystanie do celów informacyjnych i promocyjnych, w tym zamieszczenia na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz publikacjach;
 • informowanie i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi
  w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi oraz uwzględnieniem zasad określonych i zamieszczonych na jej stronie internetowej LGD, w trakcie realizacji zadania, w terminie od dnia zawarcia umowy;
 • niezwłocznego informowania LGD o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach
  w tym związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej grantobiorcy, mogących mieć wpływ na realizację zadania, wypłatę grantu, wypełnienie warunków określonych w umowie.

 

UFF! Dużo tego, ale dotychczas zrealizowane projekty przez Grantobiorców, w łącznej liczbie 22 pokazują, że nie tylko można wypełnić powyższe zobowiązania wzorcowo, ale przede wszystkim że warto je podjąć. Dzięki grantom mieszkańcy naszego obszaru mogą realizować swoje pasje, rozwijać ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną ale też poznawać i promować produkty i usługi lokalne.

 

DO POBRANIA: