chelmiec.pl

Aktualne informacje dotyczące realizacji projektu pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”

W dniu 26 maja 2020r. ogłoszono wyniki  postępowania  przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA z podziałem na Części" w ramach projektu : „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części:

Część A dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 252 szt. łącznie zestawów instalacji fotowoltaicznych  wraz z optymalizatorami mocy

Części B: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 72 szt. łącznie zestawów instalacji solarnych

Część C: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji z pompą ciepła powietrzną: wykonanie 67 szt. łącznie  instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody użytkowej

Części D: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji kotłów na biomasę-pellet

Wyniki  postępowania  przetargowego > zobacz

Dla części A i C za najkorzystniejsze uznane zostały oferty, które uzyskały najwyższą sumę punktów z przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert:

 

Część A dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 252 szt. łącznie zestawów instalacji fotowoltaicznych  wraz z optymalizatorami mocy –  oferta najkorzystniejsza: Sanito Sp. z o.o. z/s ul. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – przyznana punktacja za cenę - 58,05 punktów, Moc modułu – 17,78 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 5,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 95,83 punktów.

Cena instalacji o mocy 3 kW to 14 081,04 zł brutto, tym samym Państwa wkład finansowy wynosił będzie: 5212,20 zł (40% kwoty netto) + VAT (8%)1043,04 zł.

Część C dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji z pompą ciepła powietrzną: wykonanie 67 szt. łącznie instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody użytkowej w prywatnych budynkach –oferta najkorzystniejsza: Levada Sp. z o.o. z/s ul. Lucjana Rydla 57/2, 30-087 Kraków – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Parametry techniczne (Efektywność energetyczna) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 95,00 punktów

Cena pompy ciepła wraz ze zintegrowanym zasobnikiem o pojemności min. 250 l to 12 305,88 zł tym samym Państwa wkład finansowy wynosił będzie: 4922,35 zł (40% kwoty netto) + VAT (8%) 911,55 zł.

 

Dla dwóch pozostałych części:

  • Części B: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 72 szt. łącznie zestawów instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach mieszkańców gmin partnerskich,

oraz

  • Części D: dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji kotłów na biomasę-pellet: wykonanie 85 szt. łącznie instalacji kotłów na biomasę – pellet.

postępowanie zostało unieważnione.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części B kwotę – 747.676,40 zł brutto. Wykonawca, który złożył najtańszą ofertę zaoferował kwotę 1.252.849,68 zł brutto.
Z kolei Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części D kwotę – 1.654.640,84 zł brutto. Wykonawca, który złożył najtańszą ofertę zaoferował kwotę 2.399.488,60 zł brutto. 

Wobec powyższego Zamawiający zobligowany był do unieważnienia postępowania we wskazanych Częściach ze względu na to, że ceny najtańszych ofert przewyższają kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia w tych Częściach.

Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania umów z Wykonawcami odpowiedzialnymi za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. W najbliższych dniach na stronie projektu zamieszczony zostanie Regulamin uczestnictwa w projekcie i wzory Umów dotyczących udziału przez Państwa w realizacji projektu.

Niezwłocznie zostanie również ponowione postępowanie przetargowe dot. wyboru wykonawców odpowiedzialnych za dostawę i montaż kolektorów słonecznych i pieców na pellet. Niestety ze względu na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego realizacja tych instalacji u Państwa przesunie się w czasie na IV kwartału 2020 r. Prosimy zatem mieszkańców, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie dot. zakupu i montażu kolektorów słonecznych i pieców na pellet o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.