chelmiec.pl

Gmina Chełmiec zaprasza do korzystania z dofinansowanie na zakup powietrznych pomp ciepła w ramach projektu: „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka”

Gmina Chełmiec informuje, iż w ramach realizowanego projektu partnerskiego: „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka”, prowadzi nabór uczestników projektu wśród mieszkańców Gminy Chełmiec zainteresowanych dofinansowaniem do montażu pomp ciepła.

Zakres wsparcia obejmuje dostawę i montaż wraz z uruchomieniem i instruktażem użytkownika instalacji z pompą ciepła wraz z niezbędną automatyką i hydrauliką.

Mamy do zaoferowania  jeden rodzaj instalacji pomp ciepła powietrznych pracujących na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) spełniających minimalne parametry:

➢kompaktowa budowa urządzenia tj. pompa ciepła zintegrowana z zasobnikiem, do montażu wewnątrz budynku;

➢moc pompy ciepła bez grzałki elektrycznej wg. PN16147 A15 – nie mniej niż 2100 W;

➢ moc grzałki elektrycznej – nie mniej niż 1000W;

➢ COP wg EN 16147 dla profilu obciążenia XL – nie mniej niż 3,3;

➢ klasa energetyczna przy profilu obciążenia XL – nie mniej niż A;

➢ typ zbiornika: stalowy emaliowany;

➢ minimalna pojemność zasobnika – nie mniej niż 250 l;

➢ dolna granica zastosowania źródła ciepła w postaci powietrza – nie więcej niż 7oC;

➢ górna granica zastosowania źródła ciepła w postaci powietrza – nie mniej niż 35oC;

 

Ogólne zasady udziału w projekcie:

  1. W projekcie mogą wziąć udział właściciele budynków z terenu gminy Chełmiec użytkowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego (budynki odebrane, zamieszkałe).
  2. W budynku, w którym zamontowane będzie urządzenie nie może być prowadzona działalność gospodarcza.
  3. W ramach przeprowadzenie postępowania przetargowego, jako Wykonawca odpowiedzialny za zakup i montaż powietrznych pomp ciepła wyłoniona została firma: LEVADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Lucjana Rydla 57/2 z siedzibą w Krakowie.
  4. W ramach realizacji zadania mieszkaniec Gminy (beneficjent) ponosi 40% kosztów kwalifikowalnych zadania, koszt niekwalifikowany VAT – stawka 8%, koszt wizji terenowej ok. 300 zł netto i koszt ubezpieczenia instalacji na okres 5 lat, pozostałe środki czyli 60% kosztów netto pochodzi z dotacji. W przypadku, jeżeli z wizji terenowej wyniknie, że nie ma technicznej możliwości realizacji planowanej instalacji w budynku mieszkalnym mieszkaniec nie ponosi kosztu wykonania wizji terenowej.
  5. Koszt zakupu i montażu 1 szt. powietrznej pompy ciepła wynosi: 12 305,88 zł brutto. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi: 6 836,59 zł, a wkład własny mieszkańca to kwota: 5 469,29 zł.
  6. Realizacja zakupu i montażu urządzeń w indywidualnych budynkach mieszkalnych planowana jest w miesiącach: luty, marzec 2021 .
  7. Mieszkaniec zaineresowany skorzystaniem ze wsparcia w ramach projektu zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Chełmiec oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele projektowe i tym samym udostępnienie Gminie na czas realizacji projektu powierzchni, przeznaczonej do montaż instalacji.
  8. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z ekodoradcą: Urząd Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, pok. 15,  telefon: 18 414 56 17,

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele projektowe