chelmiec.pl

Masz więcej niż 30 lat i jesteś osobą bierną zawodową, chcesz podnieść swoje kwalifikacje i znaleźć pracę, zapraszamy do rekrutacji do projektu "Aktywność kluczem do sukcesu"

Ulotka

LGD "KORONA SĄDECKA" wspólnie z Fundacją Akademia Rozwoju realizuje projekt "Aktywność kluczem do sukcesu". Do działu w projekcie mogą zgłaszać się osoby w wieku 30 lat i więcej będące osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowo, w tym osoby w wieku 50 lat, osoby z niepełnosprawnościami,długotrwale bezrobotne oraz z niskimi kwalifikacjami zamieszkujące następujące powiaty: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski, chrzanowski, nowosądecki, miasto Nowy Sącz, tatrzański, dąbrowski.

Do projektu można zgłaszać się  na bieżąco, do momentu wyczerpania się miejsc.

ZAKRES POMOCY, CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika, opracowanie Indywidualnego Planu Działania- 4 h/os.
 2. Poradnictwo zawodowe-warsztaty grupowe – 25h/gr.
 3. Wsparcie motywacyjne - psychologiczne – 5 h.
 4. Pośrednictwo pracy- 5h.
 5. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 6. Inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia- staże zawodowe Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej, czas trwania staży zawodowych: 3m-ce dla 70 UP i 6m-cy dla 21 UP.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
 2. Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe.
 3. 3 lub 6 miesięczne staże.
 4. Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego.
 5. Stypendium szkoleniowe i stażowe.
 6. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.
 7. Zwrot kosztów opieki na zajęcia indywidualne i grupowe.

Dokumenty i formularze rekrutacyjne: