chelmiec.pl

Podpisano umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła w ramach projektu pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”

Pan  Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski działając w imieniu Parterów projektu „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”: Gminy Chełmiec, Miasta Nowy Sącz i Gminy Grybów  w dniu 23 lipca 2020 r. podpisał  umowy z Wykonawcami tj.

- firmą  LEVADA Sp. z o.o. na wykonanie 67 szt. łącznie instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody użytkowej w prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin partnerskich. Wartość umowy dotyczącej montażu pomp ciepła: 824 493,72 zł brutto przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  w wysokości 60 % kosztów netto.

- firmą Sanito Sp. z o.o. na wykonanie 253 szt. instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin partnerskich oraz budynkach użyteczności publicznej. Wartość umowy dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznych to: 4 656 134,49 zł brutto przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  w wysokości 60 % kosztów netto.

Termin zakończenia montażu  instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła do: 30.04.2021 r.

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.