chelmiec.pl

Spotkania z mieszkańcami, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie

W okresie od 13 do 22 listopada 2019 r. odbyło się cztery spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy Chełmiec i dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców Nowego Sącza, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD „KORONA SĄDECKA” i zostali wstępnie zakwalifikowani na podstawowe listy uczestników.

Podczas spotkań zawarte zostały umowy na wykonanie analizy technicznej możliwości dla montażu instalacji OZE poprzez diagnozę technicznych możliwości posadowienia instalacji OZE u potencjalnego Uczestnika Projektu. Pierwsze wizje terenowe rozpoczną się po 25.11.2019 r. i potrwają do 31.01.2020 r. Termin wizji ustalany będzie indywidualnie z osobami zainteresowanymi. 

Podczas spotkań uczestnikom przybliżone zostały parametry techniczne, specyfika pracy oraz wady i zalety instalacji które można będzie zamontować w ramach projektu. Po przybliżeniu technicznej strony projektu, mieszkańcy poznali aktualny postęp w realizacji poszczególnych działań oraz planowany harmonogram prac.

Tematyka spotkań cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przybyłych osób.

Pod artykułem zamieszczamy treść prezentacji ze spotkań. 

Jednocześnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na dofinansowanie do wymiany kotłów z węglowych na pelletowe.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z: LGD Korona Sądecka, miastem Nowy Sącz i gminą Grybów. Dofinansowanie dla mieszkańców wyniesie 60 % kosztów netto zakupu i montażu instalacji. Montaż instalacji jest możliwy w budynku który:

  • jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

  • ma uregulowany stan prawny, a wszyscy współwłaściciele wyrażają zgodę na realizację planowanej inwestycji,

  • nie stanowi miejsca do wykonywania działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z: LGD Korona Sądecka, miastem Nowy Sącz i gminą Grybów. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Galeria zdjęć