chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD "KORONA SĄDECKA"

W dniu 25.05.2023r. w Astro Centrum Chełmiec odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „KORONA SĄDECKA”. Jego głównym celem było omówienie dokumentów regulujących zasady działania LGD w nowej perspektywie finansowej, a w szczególności Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W zebraniu licznie uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, w tym przedstawiciele samorządów w osobach:

  1. Pan Marek Kwiatkowski – Starosta Powiatu Nowosądeckiego
  2. Pan Paweł Fyda – Burmistrz Miasta Grybów
  3. Pani Marta Słaby – Wójt Gminy Łabowa
  4. Pan Jacek Migacz – Wójt Gminy Grybów
  5. Pan Stanisław Kiełbasa – Wójt Gminy Nawojowa
  6. Pan Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec

Nowoprzyjęte w poczet członków samorządy, tj. Powiat Nowosądecki, Gmina Łabowa oraz Gmina Nawojowa zostały oficjalnie powitane przez Zarząd LGD, na czele z Prezesem Panem Marcinem Bulanda. Zebrani wyrazili nadzieję, że poszerzenie obszaru przyczyni się do realizacji wielu ciekawych inicjatyw, które przełożą się na rozwój gmin i ich mieszkańców.

Podczas Walnego Zebrania Członków zostało przyjęte sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2022 rok, a także podjęto uchwałę w spawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „KORONA SĄDECKA”. Ponadto w związku z poszerzeniem grona członków naszego Stowarzyszenia koniecznym było podjęcie uchwał w sprawie wyborów uzupełniających do Rady oraz do Zarządu LGD "KORONA SĄDECKA".

Pan Prezes Marcin Bulanda podziękował wszystkim członkom za obecność i efektywną współpracę a Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej za działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem LGD, merytoryczną ocenę składanych wniosków oraz sprawną alokację środków dla Beneficjentów.