chelmiec.pl

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

Wszystkich Beneficjentów PROW 2014-2020 prosimy o zapoznanie się z komunikatem Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 25 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023), istnieje możliwość przywrócenia terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia.

Powyższe dotyczy zarówno wniosków o przyznanie pomocy, jak i wniosków o płatność.

Stąd prosimy o przeanalizowanie swoich projektów. Jeżeli w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, nie jesteście Państwo w stanie zrealizować zakresów, dotrzymać terminów itp. należy niezwłocznie (drogą mailową) o tym fakcie poinformować Samorząd Województwa. Adresy e-mail oraz numery telefonów znajdują się w załączonym komunikacie.

W przypadku grantobiorców wszelkie zagrożenia związane z realizacją zadań zgłaszane są do LGD „KORONA SĄDECKA” (stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl).