chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Zaproszenie na warsztat refleksyjny LGD „Korona Sądecka”

LGD „KORONA SĄDECKA”, realizując zobowiązania wynikające z Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r., zaprasza na warsztat refleksyjny, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) w godz. 9.00 -12.00 w siedzibie LGD (ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec).

Zaproszenie kierujemy do członków Zarządu i Rady, jak również mieszkańców obszaru objętego LSR, wnioskodawców i wszystkich osób zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KORONA SĄDECKA”, w tym przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Podczas warsztatu zostanie podjęta dyskusja w oparciu o poniższe pytania:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  • Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 19 stycznia 2022 r. mailowo (na adres e-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl) lub telefonicznie pod nr telefonu: 18 548 02 55, 660 675 601 oraz podanie adresu e-mail, na który przesłane zostaną materiały warsztatowe.