chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd LGD „KORONA SĄDECKA” zaprasza do złożenia oferty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego „Kraina Przygód” w Paszynie.

Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 72 dzieci uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego „Kraina Przygód” w Paszynie. Ubezpieczenie obejmuje całodobową ochronę ubezpieczenia od 01.09.2022 – 31.08.2023 r. podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w drodze z domu do przedszkola/z przedszkola do domu, w życiu prywatnym powstałe na terytorium całego świata.

Forma ubezpieczenia – bezimienna.

Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do ubezpieczenia 72 dzieci uczęszczających do placówki przedszkola. Podana ilość jest szacunkowa, a brak realizacji całego zamówienia nie wpływa na cenę jednostkową.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres LGD „KORONA SĄDECKA” ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec w terminie do 19.08.2022 r . do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta ubezpieczenia dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego „Kraina Przygód” w Paszynie, ponadto na ofercie winny zostać umieszczone dane adresowe oferenta.

O wyborze oferty zamawiający powiadomieni telefonicznie wybraną firmę ubezpieczeniową.

 

                                                                               Zarząd LGD „KORONA SĄDECKA”